Nguồn gốc và lịch sử phát triển tinh bột kháng 

Khái niệm về tinh bột kháng xuất hiện từ nghiên cứu vào những năm 1970  và hiện được coi là một trong ba loại tinh bột: tinh bột tiêu hóa nhanh, tinh bột tiêu hóa chậm và tinh bột kháng,  mỗi loại có thể ảnh hưởng đến mức độ đường huyết .

Ủy ban Châu Âu đã hỗ trợ nghiên cứu cuối cùng dẫn đến định nghĩa về tinh bột kháng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *